Toetusvõimalused

EAS-i starditoetus

Sihtgrupp: on kõrge kasvupotentsiaaliga alustav ettevõtja

Starditoetuse peamised tingimused:

 • Ettevõtte kandmisest äriregistrisse ei ole möödunud rohkem kui 24 kuud.
 • Puudub seotus teiste sama valdkonna ettevõtetega.
 • Ettevõte ei ole eelnevalt saanud EAS-i stardi- ja/või kasvutoetust.
 • Ettevõtte osanikud ei ole samas valdkonnas tegutsemiseks eelnevalt Töötukassast toetust saanud.
 • Toetuse suurus on kuni 15 000 eurot, omafinantseering vähemalt 20%.
 • Toetust saab taotleda:
  • materiaalse põhivara soetamiseks;
  • turundustegevusteks;
  • rakendustarkvara soetamiseks või arendamiseks;
  • personalikuludeks.
 • Projektiperioodi lõpuks peab toetatud ettevõttes olema vähemalt kaks töökohta, mille brutopalk on vähemalt 70 % Statistikaameti poolt viimati avaldatud aasta keskmisest brutopalgast (hetkel 802,20€).
 • Kui ettevõte tegutseb Tallinna linnapiirkonnas või Tartus, siis peab ta hakkama müüma oma kaupu või teenuseid välisriiki või välisriigi kodanikele Eestis vähemalt 10 % ulatuses aasta kogumüügist.
 • Ettevõtte müügitulu peab kolmanda aasta lõpuks ulatuma 80 000 euroni.
 • Ettevõttel peab olema suutlikkus kasvada vähemalt 20 protsenti aastas.

Starditoetuse taotlemisel on vajalik eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses.
Täpsem info starditoetuse kohta on leitav siit.

Ettevõtluse alustamise toetus (Eesti Töötukassa)

Sihtgrupp: töötu või tööotsijana registreeritud mittetöötav vanaduspensioniealine inimene

Töötukassa ettevõtlustoetuse peamised tingimused:

 • Taotleja on vähemalt 18-aastane ja läbinud ettevõtluskoolituse või tal on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus.
 • Toetuse suurus on kuni 4474 eurot.
 • Eeldatakse vähemalt ühe töökoha loomist.
 • Toetuse saaja peab kuue kuu jooksul alates toetuse ülekandmisest looma ettevõtte ja alustama äriplaanis kavandatud tegevusega.

Täpsem info Töötukassa ettevõtlustoetuse kohta on leitav siit.

Innovatsiooniosak (EAS)

Sihtgrupp: väike- või keskmise suurusega ettevõte, kel on vajadus koos ekspertidega välja töötada lahendus arengutakistusele.

Innovatsiooniosaku peamised tingimused:

 • Toetus on kuni 4000 eurot, omafinantseering vähemalt 20%.
 • Toetatakse ekspertuuringuid ning uute materjalide ja tehnoloogiate katsetusi jms.
 • Toetatakse teenuse ostu pädevatelt, meetmes lubatud teenusepakkujatelt.

Täpsem info innovatsiooniosaku kohta on leitav siit.

Loomemajanduse eksporditoetus (EAS)

Sihtgrupp: loomemajanduse valdkonnas tegutsev ettevõte

Loomemajanduse eksporditoetuse peamised tingimused:

 • Taotleja eelmise majandusaasta müügitulu loomemajanduse valdkonnast peab olema olnud vähemalt 50 000 eurot.
 • Toetus on kuni 50 000 eurot, omafinantseering vähemalt 30%.
 • Toetatakse ekspordi alustamisele ja arendamisele suunatud tegevusi.
 • Toetuse saanult eeldatakse eelseisval kolmel aastal müügitulu ja ekspordi müügitulu kasvu ning ekspordi müügitulu osakaalu jõudmist vähemalt 25%ni ettevõtte kogu müügitulust.

Täpsem info loomemajanduse eksporditoetuse kohta on leitav siit.

Leader ettevõtlustoetus (Tartumaa Arendusselts)

Sihtgrupp: Tartumaa maapiirkonnas ja ühtlasi Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonnas tegutsev mikroettevõte

Tartumaa Arendusseltsi Leader ettevõtlustoetuse peamised tingimused:

 • Toetatakse ettevõtjaid, kelle tegevusalaks on kas turism, kohaliku toidu töötlemine või kohalike loodusressursside äriline rakendamine.
 • Toetus on kuni 70 000 eurot, omafinantseering vähemalt 50%.
 • Toetatakse investeeringuid põhitegevuseks , sealhulgas masinate ja seadmete soetamist ning hoonete ehitamist ja renoveerimist.
 • Toetuse saanult eeldatakse töökohtade loomist või säilitamist ning müügitulu kasvu.

Täpsem info Tartumaa Arendusseltsi ettevõtlustoetuse kohta on leitav siit.

Stardilaen

Sihtgrupp: alustavad ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtted

Stardilaenu peamised tingimused:

 • Sobib investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks.
 • Stardilaen aitab, kui ettevõtte käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu.
 • Ettevõtja on jätkusuutlik ja maksejõuline.
 • Käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast.

Täpsem info stardilaenu kohta on leitav siit.

Veel toetuste võimalusi

Euroopa Liidu struktuurifondide koduleht koondab kõiki EL-i struktuuritoetusi ning võimaldab igaühel otsida oma vajaduste ja võimalustega sobiva toetuse.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Toetused keskkonnakahjude minimeerimiseks ja keskkonnaseisundi parandamiseks. Vaata täpsemalt siit.

PRIA

Toetused põllumajanduse ja maaelu arendamiseks. Vaata täpsemalt siit.