• Üldtutvustus
 • Missioon ja visioon
 • Nõukogu ja juhatus
 • Partnerid
 • Projektid
 • Privaatsuspoliitika
 • Tutvustus

  PATEE

  Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE)

  Toetuse andmisega panustatakse meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ eesmärgi täitmisse – majandusaktiivsuse kasvu, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasvu väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

  Toetuse andmise eesmärk on ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlikkusteadlikusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

  Tulemusi mõõdetakse SKP kasvuga, tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate ja haridusasutuste arvuga.

  Projekt võib sisaldada tegevusi, millel on maakonnas või suuremas piirkonnas meetme tegevuse eesmärkide seisukohast põhjendatud mõju ja mis on suunatud:

  • ettevõtlusaktiivsuse suurenemisele ja uute investeeringute kaasamisele;
  • ettevõtete arengule, mis tekitab kõrgemat lisandväärust loovaid töökohti või tõstab olemasolevate töökohtade loodavat lisandväärtust;
  • töökohtade loomisele ja säilitamisele;
  • tööjõu arendamisele ja aktiviseerimisele;
  • noorte ettevõtlusalase teadlikkuse ja huvi tõstmisele;
  • muudele maakonna arengukavas või -strateegias välja toodud probleemide lahendamisele.

  Projekt ei tohi sisaldada:

  • investeeringuid taristu arendamiseks;
  • tegevusi, mida, arvestades nende sisu ja eesmärke, rahastatakse vastavasisuliste üleriigiliste toetusmeetmete vahenditest.