• Üldtutvustus
 • Missioon ja visioon
 • Nõukogu ja juhatus
 • Partnerid
 • Projektid
 • Privaatsuspoliitika
 • Tutvustus

  PATEE 2015-2016

  PATEE koostamise eesmärgiks on majandusaktiivsuse sh. tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuses kasv väljaspool suurlinnu ja nende lähiümbrust. Tartu Ärinõuandla on koostanud Tartumaa tööhõivekava, mis keskendub kolmele olulisele teemade grupile: ettevõtete võrgustamine, investeeringute kaasamine, ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamine.

  Tegutsevate ettevõtete puhul on tööhõivekava tegevused suunatud eelkõige metalli-, puidu- ja toiduvaldkonna VKE-dele (väikesed ja keskmised ettevõtted). Kava eesmärgiks ettevõtete tõusnud võimekus, oma arengupotentsiaali leidmine ning arendamine tänu suurenenud koostöösidemetele teiste ettevõtetega, koostööle teadusasutuste ja disaineritega, suurenevad tootmise ja turunduse efektiivsus, ekspordimaht, mille läbi tõuseb nende võimekus – parimal juhul võimekus säilitada ja luua juurde uusi töökohti või maksta suuremat töötasu olemasolevatele töötajatele.

  Programmi käigus toimuvad regulaarselt tegevused, mis viivad kokku võtmevaldkondade ettevõtjaid (metall, puit, toit) üle terve maakonna ning ettevõtjaid teadusasustuste, disainerite, IT-firmadega. Tartumaa Ettevõtjatel tekib harjumus ja vajadus kokku saada.
  Korraldame 6 üritust ettevõtete omavaheliseks kokkuviimiseks läbi seminaride, töötubade, kontakt- ja õppereiside, mis keskenduvad ettevõtete ühistele probleemidele/ väljakutsetele. Üliõpilasteni vahendatakse ettevõtete teemapüstitused teadustööde tegemiseks, samuti ettevõtete probleeme üliõpilastele õppetöös kasutamiseks ja reaalsete lahenduste pakkumiseks. Viiakse läbi 2 maakondlikku ettevõtete tunnustamisüritust koostöös Tartu linnaga.
  Valmib veebipõhine lahendus ettevõtetele info kättesaamise hõlbustamiseks erinevatelt Tartumaa arenguorganisatsioonidelt, teadusasutustelt jm institutsioonidelt, mille põhjal võiks tekkida ka veebipõhine ettevõtete kohtumispunkt. Võrgustumise tegevustes on osaleb vähemalt 60 ettevõtet.

  Välis- ja siseriiklike teadmuspõhiste investeeringute piirkonna arengusse kaasamise tegevuste põhirõhk on proaktiivsetel tegevustel. Mh arendatakse koostöös Tartumaa äärevaldade KOVidega ettevõtlusvõimalusi (kinnisvara, rendihooned, elamispinnad), turundatakse aktiivselt ettevõtluskeskkonda väljaspool Tartu linnalist piirkonda ja turundatakse maakonda tervikuna koostöös Tartu linnaga, Lõuna-Eesti investorteenindajaga, EASi välisesindajatega. Koostatakse kogu maakonda hõlmavad kaasajastatud turundusmaterjalid, regulaarselt korraldatakse turundusaktsioone. Pidevalt suheldakse piirkonnas tegutsevate nii välisosalusega kui võtmesektorites (metalli-, puidu-, toidutööstus) tegutsevate ettevõtetega, et vajadusel leida lahendusi nende arengut takistavatele probleemidele. Otsitakse sobivaid investoreid võtmesektorites tegutsevate ettevõtete laienemiseks.
  Tegevuste tulemusel kasvab potentsiaalsete välis- ja sisemaiste investorite päringute hulk Tartumaal ettevõtlusega tegelemise võimaluste kohta.

  Ettevõtlusaktiivsuse kasvatamisele suunatud tegevuste eesmärgiks on ettevõtjaks saada soovivate inimeste (sh ka koolinoorte) osakaalu suurendamine ja ettevõtlusaktiivsuse kasv Tartumaal, ettevõtlussõbraliku ühiskonna arendamine.

  Maakonna äärealade noortele luuakse linnanoortega võrreldes võrdsemad võimalused võtta osa ettevõtlusteadlikkuse ja -oskuste suurendamise tegevustest, millest suur osa leiab aset maakonna keskuses Tartus (Tartu linna finantseerimisel). Selleks korraldatakse linnalisest piirkonnast eemal asuvate valdade noorte transport õpilasfirmade ja karjäärikonverentsile ning osaline toitlustus. Lisaks korraldatakse linnalisest piirkonnast eemal asuvate valdade noortele ettevõtluskülamänge, ettevõtlikkusega seotud õppekäike ning tasustatakse õpilasfirmade juhendajate töö.
  Linnalisest piirkonnast väljaspool elavatele tööealistele elanikele ja palgatöötajatele korraldatakse täiendav ettevõtlikkusele suunatud üritus – arvestades palgatöötajate ajaressurssi, on nende jaoks 2 inspiratsiooniüritust aastas optimaalne hulk (sellele lisandub üle riigi toimuv Ettevõtlusnädal ja Tartu LV poolt organiseeritud erinevad koolitused).

  2014. aasta novembris said maakondlikud arenduskeskused EASi vahendusel ülesande alustada maakondliku tööhõive ja ettevõtlikkuse kava koostamisega aastateks 2015 –2021.
  Kava aluseks on siseminister Hanno Pevkuri käskkiri “Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2 „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks. Piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kavade koostamine“ (lühendatult PATEE kava) raames” 12.03.2015 nr 1-3/67.
  Kava koostamisel ja tegevuste läbiviimisel on koostööpartnerid Partnerid: Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Omavalitsuste Liit, LEADER programmi maakondlik esindaja Tartumaa Arendusselts, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tartumaa kohalikud omavalitsused, Lõuna-Eesti maakondlikud arenduskeskused (läbi regionaalse investorteenindaja tegevuse), Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool.
  2014. sügisel ja 2015. jaanuaris ja veebruaris arutati võimalikke tegevusi partnerorganisatsioonide, kohalike omavalitsuste ja ettevõtete esindajatega.

  PATEE rahastab Euroopa Regionaalarengu programm ja Tartumaa Omavalitsuste Liit. Tööhõivekava maksumus perioodil 2015-2016 aastal on 110 468 eurot.