• Teenused
 • Tartumaa MTÜ-de tegevus
 • Sündmused
 • MTÜ-de tunnustamine
 • Infomaterjalid
 • Korteriühistute nõustamine KredExi teenuste osas
 • Mittetulundusühing

  Tartumaa kohalike omavalitsuste uuring 2020

  Uuringu taust

  2013. aastal töötati siseministeeriumi eestvedamisel välja „Ühenduste rahastamise juhendmaterjal“, millega loodi eeldused kodanikuühendusi puudutavate siseriiklike rahastamistavade ja –põhimõtete ühtlustamiseks. Samas on puudunud selge ülevaade KOV-ide rahastamispraktikatest. 2016. a. tehti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) tellimusel maakondades analüüs, millega saadi esmane ülevaade kodanikuühenduste rahastamisest kohalikes omavalitsustes. Haldusreformi järgselt on nüüd vajalik koguda analoogilist infot, et näha, milline on hetkeolukord ning millised on olulisemad muutused võrreldes olukorraga enne haldusreformi.

  Uuringu eesmärk

  Uuringu eesmärgiks on kohalikes omavalitsustes vabaühenduste rahastamise praktikate analüüs, mida on vaja nii tellijal (KÜSK) kui riigil kodanikuühiskonna valdkondlikul arendamisel. Samas on selle tulemused töövahendiks kodanikuühenduste konsultantidele maakondlikes arenduskeskustes (MAK-id) ja kohalikele omavalitsustele.

  Kodanikuühenduste konsultandid maakondades saavad uuringu läbiviimise tulemusel vajaliku infot vabaühenduste rahastamise korraldamise soovitusteks KOVides, vabaühenduste nõustamiseks, kohalike omavalitsuste tunnustamiseks. Uuringu raportist saavad kohalikud omavalitsused ühtlasi parema ülevaate erinevates Eesti piirkondades kasutatavatest praktikatest, sh headest näidetest, mida soovi korral üle võtta. Samuti põhjalikuma teadmise, millised on võimalikud kitsaskohad ja kuidas neid parandada – näiteks kodulehel vabaühenduste toetusi puudutava info paremaks esitamiseks jms.

  Loodame, et olete valmis abistama andmete kogumisel, mille viivad kohalikes omavalitsustes läbi maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid. Analüüsi teostab Tallinna Ülikool (TLÜ), uuringu tellija on ka seekord Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Uuringu raport valmib 2021. aasta alguses.

  Uuringut tervikuna puudutavate küsimuste korral palume pöörduda TLÜ ekspertide Erle Rikmanni või Tanel Vallimäe poole e-posti aadressidel rikmann@tlu.ee ja vallimae@tlu.ee. Samuti on võimalik infot küsida tellija KÜSK-i käest e-posti aadressil kysk@kysk.ee.

  Tartumaa kontaktisik

  Kadri Pau
  SA Tartu Ärinõuandla
  MTÜ konsultant
  tel. 56648135 ja e-post: kadri.pau@arinouandla.ee